Oto przepisy ruchu drogowego dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych zebrane przez nas w pigułkę.

Przepisy ruchu drogowego dotyczące przewożenia dzieci w samochodzie po zmianach.

Na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz.591) wdraża przepisy UE, dotyczące zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 39:

ust.1 ,,Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.”

  1. ust.3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3 wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

  2. masą i wzrostem dziecka oraz

  3. właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.”,

Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:

  1. taksówką, autobusem

  2. specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.7));

  3. pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej);

  4. mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci

art.29 ust.3b

  1. jeżeli dziecko mieści się w przedziale wzrostu 135-150 cm a waga dziecka przekroczyła wagę 36 kg może byc przewożone na tylnym siedzeniu tylko za pomocą pasów bezpieczeństwa samochodu

art. 29 ust.3c

  • 3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

WAŻNE: ZA BRAK FOTELIKA GROZI NAM KARA 6 PTK. KARNYCH I 150 ZŁ GRZYWNY.