Regulamin Usługi Newsletter

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) PHU Jaś i Małgosia Joanna Dymowska-Daszek 83-110 Tczew ul. Jagiellońska 55, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).

2. Administratorem Usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest PHU Jaś i Małgosia.

3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2. Usługi

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zmówionych informacji.

2. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.

3. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www.sklepydlarodzicow.pl i w sklepach stacjonarnych, która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika własnego adresu e-mail.

4. Zamówienie Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych informacji handlowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Administratora oraz innych podmiotów.

5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator usługi jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim oraz wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usługi.

6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

7. W celu zarejestrowania się Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe.

8. Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie od Umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi Newsletter dokonanej przez Użytkownika.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

4. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.

5. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce Newslettera.

6. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji.

7. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.

§ 4. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.

2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą listu elektronicznego na adres moje@sklepydlarodzicow.pl

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Newslettera i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

3. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.sklepydlarodzicow.pl

4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.


Copyrights 2016 | Polityka Prywatności
Created by Network Way