POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści

 1. Jak mogę realizować moje prawa?
 2. Prawo dostępu
 3. Prawa związane z przetwarzaniem danych
 4. Prawo do cofnięcia zgody
 5. Prawo do sprzeciwu
 6. Prawo do wniesienia skargi
 1. Czym są pliki cookies?
 2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?
 3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?
 4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

 

WSTĘP

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki PHU "Jaś i Małgosia" Joanna Dymowska-Daszek (dalej: „PHU Jaś i Małgosia” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług („Regulamin”).

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

 • część A – informacje wstępne;
 • część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część C – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

 

PHU Jaś i Małgosia szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające Serwis tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”) oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z PHU Jaś i Małgosia za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

E-mail

moje@sklepydlarodzicow.pl w temacie "DANE OSOBOWE

Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście

PHU Jaś i Małgosia Joanna Dymowska-Daszek
ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew

z dopiskiem „DANE OSOBOWE”

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

PHU Jaś i Małgosia może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie i sklepach stacjonarnych oraz informując o tym Klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na Koncie Klienta, w przypadku Klientów posiadających Konto.

W związku z tym zalecamy, aby Klienci oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik/Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
administrator danych osobowych Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez PHU Jaś i Małgosia – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne PHU Jaś i Małgosia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem moich danych?

PHU Jaś i Małgosia Joanna Dymowska-Daszek z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55, (kod pocztowy 83-110) jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, sklepów stacjonarnych lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu Sklepu („Regulamin”).

B.2. Jakie dane są przetwarzane?

PHU Jaś i Małgosia zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników Serwisu i Klientów; 
 • Klientów sklepów stacjonarnych
 • osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty (dla celów niniejszej Polityki takie osoby traktowane są jak Klienci).

PHU Jaś i Małgosia może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • rejestracji Konta Klienta w Platformie Internetowej;
 • składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej;
 • rezerwacji oraz zamawiania produktów w sklepach;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • zakładania Karty Klienta w sklepach stacjonarnych
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez PHU Jaś i Małgosia.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez PHU Jaś i Małgosia należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • dane weryfikujące – takie jak wiek (np. przy tworzeniu Konta Klienta);

B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia Konta Klienta w Platformie Internetowej lub założenia Karty Klienta w sklepach stacjonarnych, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez PHU Jaś i Małgosia lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

B.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO] Cel przetwarzania Opis podstawy prawnej przetwarzania
wykonanie umowy
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez PHU Jaś i Małgosia w celu realizacji zamówień przez PHU Jaś i Małgosia zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie Konta Klienta, założenie Karty Klienta, zamawianie produktów i usług przy użyciu Platformy Internetowej lub w sklepach stacjonarnych.
W wyżej wskazanym celu PHU Jaś i Małgosia może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia, przypomnienia o płatnościach, itp.
Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez PHU Jaś i Małgosia zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.
W ramach funkcjonalności indywidualnego Konta Klient może mieć dostęp do np. historii zamówień i zakupów.
obowiązki prawne PHU Jaś i Małgosia
[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej, sklepów stacjonarnych i produktów. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).
uzasadniony prawnie interes PHU Jaś i Małgosia
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Dane osobowe Użytkowników (np. jeśli zamówili newsletter) oraz Klientów mogą być przetwarzane przez PHU Jaś i Małgosia także w celu marketingu produktów i usług PHU Jaś i Małgosia.
Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej, sklepów stacjonarnych i produktów.
Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PHU Jaś i Małgosia.
Prawnie uzasadniony interes PHU Jaś i Małgosia polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika w celu marketingu produktów i usług PHU Jaś i Małgosia.
Prawnie uzasadniony interes PHU Jaś i Małgosia polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów i Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji.
Twoja zgoda
[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
Użytkownik (np. za pośrednictwem Serwisu) oraz Klient (np. podczas rejestracji Konta) może mieć możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera oraz bezpośredni marketing telefoniczny. Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług PHU Jaś i Małgosia.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

B.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych osobowych
wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:

do czasu usunięcia Konta lub
rozpatrzenia reklamacji lub
przedawnienia roszczeń.

obowiązki prawne PHU Jaś i Małgosia W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.
Twoja zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
uzasadniony prawnie interes PHU Jaś i Małgosia Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

B.7. Komu są udostępniane moje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

Nazwa Dane kontaktowe Link do strony odbiorcy danych
AB-Com Arkadiusz Bednarczyk  ul.Wodna 19A, 76-251 Kobylnica https://www.linux.pl

Dodatkowo w celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich, a także do podmiotów współpracujących z PHU Jaś i Małgosia np. realizujących  usługi zmówione przez Klienta.

B.8. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego przez Klienta.

C.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.
Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do PHU Jaś i Małgosia z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa Opis Twoich praw
prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie PHU Jaś i Małgosia odpowiedniego oświadczenia.
prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:
 • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że PHU Jaś i Małgosia będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).
prawo do przenoszenia danych Masz prawo do żądania od PHU Jaś i Małgosia wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od PHU Jaś i Małgosia przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe
Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane:
 • na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów PHU Jaś i Małgosia); oraz
 • w sposób zautomatyzowany.
Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych PHU Jaś i Małgosia (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).
prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że PHU Jaś i Małgosia nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu PHU Jaś i Małgosia.

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – PHU Jaś i Małgosia nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – PHU Jaś i Małgosia nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu PHU Jaś i Małgosia i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Obecnie (maj 2018 r.) trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Projekt ustawy zakłada zastąpienie GIODO przez nowy organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim wypadku przysługujące Ci prawo do wniesienia skargi będziesz mógł realizować wnosząc skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie utworzenia takiego organu).

PLIKI COOKIES

D.1. Czym sa pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

D.2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

PHU Jaś i Małgosia wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Klienta do „koszyka”.

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

a. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia sklepu).

b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze sklepu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze sklepu.

D.4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga! Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania”:

 • zakupów w Twoim koszyku;
 • Twoich haseł i loginów;
 • Twoich ustawień językowych;
 • Twojej strefy czasowej;
 • Twoich preferencji co do rozdzielczości ekranu.

Copyrights 2016 | Polityka Prywatności
Created by Network Way